Gdzie odbywają się zajęcia prowadzone metodą SI?

Zajęcia terapii integracji sensorycznej zwykle odbywają się w sali gimnastycznej lub dużym pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiednie przyrządy. Wyposażenie sali terapeutycznej musi przede wszystkim obejmować wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego  ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Należy jednak pamiętać, że każde dziecko wymaga indywidualnego doboru ćwiczeń, które odpowiadają jego potrzebom określonym w trakcie diagnozy integracji sensorycznej. Ponadto terapia integracji sensorycznej jest modyfikowana zgodnie z jej wynikami i rozwojem dziecka.

sala


Jak wygląda terapia metodą integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej może być przeprowadzona po wcześniejszych badaniach diagnostycznych wykonanych przez kwalifikowanych terapeutów.
Celem postępowania terapeutycznego w integracji sensorycznej jest poprawienie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, co stanowi podstawę do wytworzenia odpowiedniej reakcji adaptacyjnej. Według Ayers głównym zadaniem tej terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców  sensorycznych: przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych w taki sposób, aby dziecko  spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integracje tych bodźców.

Terapia SITerapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”. Ćwiczenia powinny być dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka. Podczas terapii  nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Z kolei pożądane reakcje adaptacyjne pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Dzięki terapii dziecko może poprawić:

  • funkcjonowanie emocjonalne
  • uwagę i koncentrację
  • zdolności wzrokowe i słuchowe
  • sprawność w zakresie dużej i małej motoryki
  • samoświadomość i samoocenę.

Terapia integracji sensorycznej nie jest wyuczonym, stale powtarzanym schematem ćwiczeń, ale ciągłą analizą zachowania dziecka i odpowiedniego doboru oraz modyfikacji stosowanych zadań.

Terapia i teoria integracji sensorycznej może być wykorzystywana  w działalności profilaktycznej poprzez odpowiednią stymulację rozwoju dzieci, szczególnie w przypadku tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, zapobiegamy późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym.


Na czym polega diagnoza w terapii SI?

Do diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej opracowano szereg testów i metod diagnostycznych, wśród których należy wymienić:

  • Obserwację Kliniczną
  • Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej (SCSIT)
  • Testy Praksji (SIPT)

EsentidoDysfunkcje integracji sensorycznej mogą mieć różne nasilenie, od łagodnego po znaczne, przejawiają się w różny sposób. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej często ze sobą współwystępują tworząc zespoły objawów.

Diagnoza w przypadku dysfunkcji integracji sensorycznej opiera się na wskazówkach, że dane procesy w ośrodkowym układzie nerwowym przebiegają nieprawidłowo. Jeden wskaźnik zwykle nie wskazuje jednoznacznie na zaburzenia integracji sensorycznej, dopiero po określeniu różnych wskaźników z różnych prób i testów możemy stwierdzić, że u tej osoby z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z zaburzeniami integracji sensorycznej, albo nie mamy i przyczyn zaburzeń należy poszukiwać gdzie indziej.

Układ przedsionkowy odgrywa istotną rolę w utrzymaniu równowagi, reakcjach posturalnych, percepcji wzrokowej, widzeniu przestrzeni i normalizacji mięśni oczu.   Oceniając rozwój układu przedsionkowego badamy reakcje mięśni oczu i szyi. Ważną kliniczną obserwacją jest reakcja okoruchowa. Warto podkreślić, że wiele dzieci z trudnościami w uczeniu się, mających kłopoty z przetwarzaniem bodźców przedsionkowych często przejawia zaburzenia w wolnych ruchach oczu i płynnym szybkim ogniskowaniu wzroku.

Badając procesy integracji sensorycznej prowadzimy obserwacje pod kątem zaburzeń podstawowych układów przetwarzania bodźców sensorycznych.


Contact Form Powered By : XYZScripts.com